قبل از ثبت نام مطالعه شود

شرایط عضویت در سایت واج ( بازیکن ها )
1- شماره موبایل
2- ایمیل
3- تصویر کارت ملی
ارائه شماره موبایل و ایمیل جهت تایید و ارائه کد یونیک شما می باشد و همچنین کد معرف برای شما نیز به ایمیلتان ارسال میگردد .