Epic:

تشویق پرشور هواداران Fortnite پس از شکست Cheater مشهور

با بازگشت XXiF و Ronaldo از Ban چهارده روزه، این دو بازیکن Fortnite به شکل عجیبی در کانون توجهات قرار گرفتند.

 Alireza Shams      دوشنبه 7 مرداد 1398

بازی Fortnite | مشکلات Unvaulting Event و نارضایتی بازیکنان!

بعضی از بازیکنان Fortnite نتوانستند فوران آتشفشان را تجربه کنند.

 Alireza Shams      شنبه 14 اردیبهشت 1398