Sigma:

معرفی Sigma هیروی جدید Overwatch | کند اما ترسناک

اگر می‌توانستید جاذبه را کنترل کنید چه می‌کردید؟ همه‌جا پرواز می‌کردید؟ به سمت مردم سنگ می‌انداختید؟ هیروی جدید Overwatch یک فیزیکدان نجومی پلید به نام Sigma که به تازگی معرفی شده

 gojira      دوشنبه 7 مرداد 1398