خانه Dota2 قهرمان ها آموزش ها اخبار

Invoker

Faction
Primary Attribute Intelligence
Attack Type Ranged
Roles
CARRY,PUSHER,DISABLER,ESCAPE,NUKE

داستان Invoker

در اوايل به وجود آمدن، جادو هنر ذهن بود. به هيچ ابزاري نياز نداشت، بدون نياز به عصا يا چوب دستي و فقط وابسته به ذهن جادوگر. تمام حقه‌هاي احضار وابسته به ذهن بودند، طراحي شده تا به جادوگر اجازه بدهد فرمول‌هاي هر جادو را به دست آورد. قوي‌ترين جادوگران در آن زمان اآن‌هایی بودند که قدرت ذهني زيادي داشتند و با اين حال اين جادوها آنقدر سخت بودند که آن‌ها مجبور بودند فقط به تعدادی اکتفا کنند و در آن‌ها مهارت کسب کنند. يکي از مهم‌ترين آرزوي جادوگران اين بود که در طول زندگيشان بتوانند به 3 يا حداکثر 4 جادو دست پيدا کنند. جادوگران عادي بيش از 2 جادو بلد نبودند و جاي تعجب هم نبود اگر يک جادوگر فقط 1 جادو بلد بود، که حتي همون 1 جادو هم نياز به داشتن کتاب جادو براي فراموش نکردن آن در مواقع ضروري داشت. اما در ميان اين کار آموزان يک استثنا وجود داشت، يک شگفتي با دانش بسيار زياد و حافظه‌ي بسيار قوي که کسي نبود جز Invoker. در ابتداي جواني، در حالي که بالا مقام‌ترين جادوگران بيش از 4 جادو را بلد نبودند، او نه 4، نه 5، نه 7، بلکه مي‌توانست بيش از 10 جادو را در يک چشم به هم زدن استفاده کند. تعداد زيادي جادوي ديگر را ياد مي‌گرفت ولي وقتي آن‌ها را بي‌ارزش مي‌ديد آن‌ها را از ذهنش براي هميشه پاکسازي مي‌کرد تا ذهنش جاي يادگيري براي جادوهاي ديگر را داشته باشد. يکي از اين جادوها، جادوي جاودانگي بود، جادويي هميشگي که کساني که از آن استفاده کردند هنوز هم در بين ما زنده هستند. بيشتر اين جادوگرها که از اين جادو استفاده کردند به آرامي و ساکت به زندگيشان ادامه مي‌دهند، با ترس از فاش شدن رازشان، ولي Invoker کسي نيست که قدرتش را مخفي نگه دارد. او باستاني است،  از هر کس و هر چيز بيشتر مي‌داند و ذهنش هنوز جا براي آموخته‌هاي جديد دارد، جدا از جادوهايي که Invoker با آن‌ها خودش را در غروب آخرين روزهاي اين دنيا سرگرم مي‌کند.

Invoker Status

Strength (18 + 2.4/level)
Agility (14 + 1.9/level)
Intelligence (15 + 4.6/level)
Health 1700 at 25
Mana 1575 at 25
Damage 42 - 48
Range 600
Armor 1.24
Movement 280

Talents

+40 Chaos Meteor Damage
10
-30s Ghost Walk Cooldown
-15s Cold Snap Cooldown
15
+1 Forged Spirit Summoned
+50 Alacrity Damage/Speed
20
Cataclysm
AoE Deafening Blast​
25
-16s Tornado​ Cooldown

آموزش های منتخب:

مشاهده همه

برای مشاهده اطلاعات بیشتر موس را بر روی قابلیت ببرید.

Quas
Quas

اجازه تولید المان‌های یخی را داده و هر Quas به شما بازسازی Health بیشتری می‌دهد.

Wex
Wex

اجازه تولید عنصری توفانی را به شما داده که به شما به صورت دائمی Agility بیشتری داده و هر Wex به شما Attack Speed و سرعت حرکت بیشتری می‌دهد.

Exort
Exort

اجازه تولید عنصر آتشین را داده و هر Exort میزان مشخصی Damage ضربه‌های شما را افزایش می‌دهد.

Forge Spirit Melting Strike
Forge Spirit Melting Strike

Armor هر Heroیی که Forge Spirit به آن‌ ضربه زده را کاهش داده و هر ضربه موفق مقدار Armor کاهش یافته را افزایش می‌دهد.

Cold Snap
Cold Snap

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 3 Quas را Invoke کنید. این Hero گرمای دشمن را کاهش داده و آن را برای مدتی طولانی بر اساس سطح کنونی Quas منجمد کرده که ضربه‌های وارده بعدی به هدف همچنان آن را منجمد کرده و به آن Damage اضافه وارد می‌کند. دشمن تنها منجمد می‌شود اما بر اساس سطح Quas شما Cooldown این Spell کاهش می‌یابد .

Ghost Walk
Ghost Walk

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Quas و 1 Wex را Invoke کنید. این Hero با استفاده از سرما و انرژی الکتریکی خود را نامرئی کرده و سرعت حرکت دشمنان اطرافش را بر اساس سطح کنونی Quas کاهش داده و همچنین سرعت حرکت خودش را نیز بر اساس سطح کنونی Wex کاهش می‌دهد.

Ice Wall
Ice Wall

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Quas و 1 Exort را Invoke کنید. دیواری یخی روبروی این Hero ایجاد کرده که مدت زمان این دیوار به سطح کنونی Quas بستگی داشته که سرعت حرکت دشمنان نزدیک Ice Wall را بر اساس سطح کنونی Quas به شدت کاهش داده و هر ثانیه بر اساس سطح کنونی Exort به آن‌ها Damage وارد می‌شود.

EMP
EMP

این Spell زمانی ایجاد می‌شود که 3 Wex را Invoke کنید. این Hero انرژی الکترومغناطیسی را در موقعیت هدف ایجاد کرده که پس از 2.9 ثانیه منفجر شده که Manaی دشمنان را بر اساس سطح کنونی Wex کشیده و برای هر Manaی کشیده شده به آن‌ها Damage وارد می‌کند.

Tornado
Tornado

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Wex و 1 Quas را Invoke کنید. گربادی سریع را رها کرده که دشمنان را جمع کرده و آن‌ها را در هوا برای مدت زمان کوتاهی قبل از آنکه سقوط کنند در هوا معلق نگه می‌دارد و بر اساس سطح کنونی Wex این گرباد جلوتر رفته و دشمنان را بر اساس سطح کنونی Quas برای مدت زمانی در هوا معلق نگه داشته و بر اساس سطح کنونی Wex و Quas به دشمنان Damage وارد می‌کند.

Alacrity
Alacrity

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Wex و 1 Exort را Invoke کنید. این Hero انرژی نیروی خودی را افزایش داده که Attack Speed آن‌ها بر اساس سطح کنونی Wex و Damage پایه آن‌ها بر اساس سطح کنونی Exort افزایش می‌یابد.

Sun Strike
Sun Strike

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 3 Exort را Invoke کنید. این Hero اشعۀ مهیبی را از خورشید به موقعیت هدف فرستاده که تمام دشمنانی که این اشعه به آن‌ها برخورد کند را می‌سوزاند. بر اساس سطح کنونی Exort، میزان مشخصی Damage وارد کرده و Damage وارده بین تمامی دشمنانی که این Spell به آن‌ها برخورد کند به طور مساوی تقسیم می‌شود.

Forge Spirit
Forge Spirit

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Exort و 1 Quas را Invoke کنید. این Hero روحی از قدرت آتش و استحکام یخ ایجاد کرده که Damage، Health و Armor آن بر اساس سطح کنونی Exort و Attack Range, Mana و مدت زمان آن بر اساس سطح کنونی Quas است. ضربه‌های این نیرو توانایی کاهش Armor Heroهای دشمن را دارد.

Chaos Meteor
Chaos Meteor

این Spell زمانی به وجود می‌آید که 2 Exort و 1 Wex را Invoke کنید. این Hero شهاب‌ سنگی از فضا را به موقعیت هدف فرستاده که بر اساس سطح کنونی Exort میزان مشخصی Damage وارد کرده و بر اساس سطح کنونی Wex به جلو می‌غلتد. نیروهای که این Spell به آن‌ها برخورد کند برای مدتی آتش گرفته و بر اساس سطح کنونی Exort، میزان مشخصی Damage اضافه دریافت می‌کنند.

Deafening Blast
Deafening Blast

این Spell زمانی ایجاد می‌شود که 1 Quas و 1 Wex و 1 Exort را Invoke کنید. این Hero موجی صوتی را جلوی خودش رها کرده که بر اساس سطح کنونی Exort به هر نیروی دشمنی که با آن برخورد کند Damage وارد کرده و بر اساس سطح کنونی Quas آن‌ها را به عقب رانده و بر اساس سطح کنونی Wex برای مدتی آن‌ها را Disarm می‌کند.

Invoke
Invoke

این Spell عناصری همچون Quas و Wex و Exort ترکیب کرده و Spellهای جدیدی برای استفاده شما تولید می‌کند.

Allows manipulation of ice elements. Each Quas instance provides increased health regeneration.

Cast Animation: 0+0Active: Instances of Quas added: 1 (up to 3 maximum)Passive: HP Regeneration Per Instance of Quas: 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Self Pierces Spell Immunity:ندارد

Allows manipulation of storm elements and grants a permanent agility bonus. Each Wex instance provides increased attack speed and movement speed.

Cast Animation: 0+0Active: Instances of Wex added: 1 (up to 3 maximum)Passive: Attack Speed Bonus Per Instance of Wex: 2% / 4% / 6% / 8% / 10% / 12% / 14%Passive: Bonus movement speed Per Instance of Wex: 1% / 2% / 3% / 4% / 5% / 6% / 7%Passive: Agility Bonus: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Self Pierces Spell Immunity:ندارد

Allows manipulation of fire elements. Each Exort instance provides increased attack damage.

Cast Animation: 0+0Active: Instances of Exort added: 1 (up to 3 maximum)Passive: Bonus Damage Per Instance of Exort: 2 / 6 / 10 / 14 / 18 / 22 / 26

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Self Pierces Spell Immunity:ندارد

Melts away the armor of heroes hit by the spirits attack if the spirit has enough mana. Each successive hit increases the amount of armor melted.

Armor removed per hit: 1 Maximum armor removed: 10 Duration: 5

Damage Type: Casting Method:Passive Targeting Method:No Target Allowed Targets:Enemies Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 3 Quas instances. Invoker draws the heat from an enemy, chilling them to their very core for a duration based on Quas. Further damage taken in this state will freeze the enemy again, dealing bonus damage. The enemy can only be frozen so often, but the freeze cooldown decreases based on the level of Quas.

Cast Animation: 0.05+0Stun Duration: 0.4Damage (based on Quas level): 8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64Cold Snap Duration (based on Quas level): 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6Stun Duration upon taking damage: 0.4Bonus Damage upon taking damage (based on Quas level): 7 / 14 / 21 / 28 / 35 / 42 / 49Cooldown Between Stuns (based on Quas level): 0.7715 / 0.7430 / 0.7145 / 0.6860 / 0.6575 / 0.6290 / 0.6005Range: 1000Mana Cost: 100Cooldown Time: 20

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 2 Quas and 1 Wex instances. Invoker manipulates the ice and electrical energies around him, rendering his body invisible. The elemental imbalance created as a consequence slows nearby enemies based on the level of Quas, and slows Invoker as well based on the level of Wex.

Cast Animation: 0+0Slow Radius: 400Slows Enemy (based on Quas level): 20% / 25% / 30% / 35% / 40% / 45% / 50%Self Speed Change (based on Wex level): -30% / -20% / -10% / 0% / 10% / 20% / 30%Duration: 100Mana Cost: 200Cooldown Time: 45

Damage Type: Casting Method:Actibe Targeting Method:Instant Allowed Targets:Enemy Units/Self Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 2 Quas and 1 Exort instances. Generates a wall of solid ice directly in front of Invoker for a duration based on the level of Quas. The bitter cold emanating from it greatly slows nearby enemies based on the level of Quas and deals damage each second based on the level of Exort.

Cast Animation: 0.05+0 Duration (based on Quas): 3 / 4.5 / 6 / 7.5 / 9 / 10.5 / 12Movement Slow (based on Quas): 20% / 40% / 60% / 80% / 100% / 120% / 140%Damage Per Second (based on Exort): 6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42Mana Cost: 175Cooldown Time: 25

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 3 Wex instances. Invoker builds up a charge of electromagnetic energy at a targeted location which automatically detonates after a duration of 2.9 seconds. The detonation covers an area, draining mana based on the level of Wex. Deals damage for each point of mana drained.

Cast Animation:0.05+0Delay: 2.9Range: 950Radius: 675Damage: 60% mana burnedMana Drain (based on Wex): 100 / 175 / 250 / 325 / 400 / 475 / 550Mana restored: 0.5x mana drainedMana Cost: 125Cooldown Time: 30

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 2 Wex and 1 Quas instances. Unleashes a fast moving tornado that picks up enemy units in its path, suspending them helplessly in the air shortly before allowing them to plummet to their doom. Travels further based on the level of Wex. Holds enemies in the air for a duration based on the level of Quas. Deals damage based on the levels of Quas and Wex.
Cast Animation: 0.05+0Range (based on Wex): 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 / 2800 / 3200Disable Duration (based on Quas): 0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.7 / 2.0 / 2.3 / 2.5 Damage (based on Wex and Quas): 70 + 15 * (3 * Level of Wex)

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 2 Wex and 1 Exort instances. Invoker infuses an ally with an immense surge of energy, increasing their attack speed based on the level of Wex and their damage based on the level of Exort.

Cast Animation: 0.05+0Duration: 9Increased Attack Speed (based on Wex): 10 / 25 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100Increased Damage (based on Exort): 10 / 25 / 40 / 55 / 70 / 85 / 100Range: 650Mana Cost: 45Cooldown Time: 17

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Unit Allowed Targets:Allied Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 3 Exort instances. Sends a catastrophic ray of fierce energy from the sun at any targeted location, incinerating all enemies standing beneath it once it reaches the earth. Deals damage based on the level of Exort, however this damage is spread evenly over all enemies hit.

Cast Animation:0.05+0Delay: 1.7Radius: 175Range: GlobalDamage (based on Exort): 100 / 162.5 / 225 / 287.5 / 350 / 412.5 / 475Mana Cost: 175Cooldown Time: 25

Damage Type:Pure Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:دارد

Ability invokes if Invoker has 2 Exort and 1 Quas instances. Invoker forges a spirit embodying the strength of fire and fortitude of ice. Damage, health, and armor are based on the level of Exort while attack range, mana, and duration are based on the level of Quas. The elementals scorching attack is capable of melting the armor of enemy heroes.

Cast Animation: 0.05+0Number of Forged Spirits Summoned: 1 (2 if both Quas and Exort are level 4 or higher)Forged Spirits Duration (based on Quas): 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80Forged Spirits Mana (based on Exort): 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400Forged Spirits Attack Range (based on Quas): 300 / 365 / 430 / 495 / 560 / 625 / 690Forged Spirits Damage (based on Exort): 22 / 32 / 42 / 52 / 62 / 72 / 82Forged Spirits HP (based on Quas): 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900Forged Spirits Armor (based on Exort): 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6Mana Cost: 75Cooldown Time: 30

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:N/A Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 2 Exort and 1 Wex instances. Invoker pulls a flaming meteor from space onto the targeted location. Upon landing, the meteor rolls forward, constantly dealing damage based on the level of Exort, and rolling further based on the level of Wex. Units hit by the meteor will also be set on fire for a short time, receiving additional damage based on the level of Exort.

Cast Animation: 0.05+0Main Radius: 275Main Damage Per 0.5 Seconds (based on Exort): 57.5 / 75 / 92.5 / 110 / 127.5 / 145 / 162.5Meteor Range (based on Wex): 465 / 615 / 780 / 930 / 1095 / 1245 / 1410Additional Damage Per Second (based on Exort): 11.5 / 15 / 18.5 / 22 / 25.5 / 29 / 32.5Mana Cost: 200Cooldown Time: 55

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Ability invokes if Invoker has 1 Quas, 1 Wex and 1 Exort instances. Invoker unleashes a mighty sonic wave in front of him, dealing damage to any enemy unit it collides based on the level of Exort. The sheer impact from the blast is enough to knock those enemy units back for a duration based on the level of Quas, then disarm their attacks for a duration based on the level of Wex.
Cast Animation: 0.05+0Knockback Duration (based on Quas): 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2Disarm Duration (based on Wex): 1.25 / 2 / 2.75 / 3.5 / 4.25 / 5 / 5.75 / 6.5Damage (based on Exort): 40 / 80 / 120 / 160 / 200 / 240 / 280 / 320Range: 1000Mana Cost: 300Cooldown Time: 40

Damage Type:Magical Casting Method:Active Targeting Method:Point Allowed Targets:Enemy Units Pierces Spell Immunity:ندارد

Combines the properties of the elements currently being manipulated, creating a new spell at the Invokers disposal. The invoked spell is determined by the combination of Quas, Wex and Exort.
Cast Animation: 0+0Number of Invoked Spells Allowed: 2
Aghanim:Decreases cooldown. Adds one level to the stats provided by Quas, Wex, and Exort on all Invoked spells
Cooldown Time: 6 (Aghanim:2)

Damage Type: Casting Method:Active Targeting Method:Instant Allowed Targets:Self Pierces Spell Immunity:ندارد

Invoker Guide

نوشته شده توسط Alireza Shams
Patch 7.22
5
0
0
سه شنبه 2 مهر 1398
مشاهده همه

آیتم های متداول:

Item
Matches Played
Win Rate
AGHANIMS SCEPTER  AGHANIMS SCEPTER
3540838
52.15
NULL TALISMAN  NULL TALISMAN
3896224
38.78
HAND OF MIDAS  HAND OF MIDAS
2534168
47.66
BOOTS OF TRAVEL  BOOTS OF TRAVEL
2306815
60.55
BLACK KING BAR  BLACK KING BAR
1410140
58.13
BLINK DAGGER  BLINK DAGGER
1397564
59.13
EULS SCEPTER OF DIVINITY  EULS SCEPTER OF DIVINITY
853563
51384
LINKENS SPHERE  LINKENS SPHERE
781175
64.81
BOOTS OF SPEED  BOOTS OF SPEED
659185
19.82
MAGIC WAND  MAGIC WAND
583113
43.32
PHASE BOOTS  PHASE BOOTS
567001
42.10
SCYTHE OF VYSE  SCYTHE OF VYSE
528855
62.93
RING OF BASILIUS  RING OF BASILIUS
435367
44.67
OCTARINE CORE  OCTARINE CORE
432939
69.02
POWER TREADS  POWER TREADS
432197
41.84
REFRESHER ORB  REFRESHER ORB
422591
64.61
FORCE STAFF  FORCE STAFF
275631
50.46
AEON DISK  AEON DISK
195475
57.13
SPIRIT VESSEL  SPIRIT VESSEL
191882
59.67
OGRE AXE  OGRE AXE
154142
12.65
بیشتر